Projekt LIFE Agrised

Cílem projektu LIFE AgriSed je demonstrovat vhodnost vytěžených sedimentů, používaných bez úprav, nebo kompostovaných společně se zeleným odpadem, k výrobě inovativních technosolů pro rekultivaci degradované půdy a „brownfieldů“ a k dále k výrobě inovativních pěstebních substrátů pro rostlinné školky a zahradnictví.

Efektivita inovativních růstových substrátů na bázi sedimentů a kvalita těmito substráty rekonstituované půdy bude porovnána s tradičními přístupy k rekultivaci půdy a tradičními pěstitelskými médii používanými k produkci okrasných rostlin s vysokou přidanou hodnotou. Proces ko-kompostování v sedimentu/zeleném odpadu vytvoří produkční média s lepší plodností, strukturou, zadržovací schopností vody, aerací a biologickou aktivitou než rašelina a kokosová dřeň.

Demonstrační experimenty budou prováděny na pěstitelských rostlinách s vysokou přidanou hodnotou pro evropský trh: Blýskalka fraserova a Kalina modroplodá.

Bude provedena analýza životního cyklu (LCA) a ekonomická analýza opětovného využití vytěžených sedimentů pro dva výrobní procesy, čímž dojde k optimalizaci inovativních pěstebních prostředků pro profesionální pěstitelské školky a tvorbu substrátů pro obnovu degradovaných půd.

 

Specifické cíle projektu LIFE AgriSed jsou:

  1. Prokázat vhodnost sedimentů, regenerovaných společným kompostováním, jako úživné složky pro pěstování okrasných rostlin.
  2. Zaručit přenositelnost a opakovatelnost recyklace vytěženého sedimentu prostřednictvím technického školení a vyvinutých podpůrných nástrojů, sloužících identifikaci a optimalizaci nejlepší techniky. Pomocí všech dostupných médií přispět k aktivnímu přenosu znalostí na všech úrovních, místní, národní a evropské.
  3. Odhalit současné legislativní a technické zábrany, které brání opětovnému použití vytěžených sedimentů jakožto suroviny pro tvorbu technosolů a jako složky rostlinných pěstebních médií, a vypracovat manuál pro jejich bezpečné použití. Přispět k revizi současných evropských právních předpisů o hnojivech, týkajících se mimo jiné i pěstebních substrátů a půdy.
  4. Šířit osvětu a podporovat sektor okrasného zahradnictví a produkce půdních substrátů pomocí ekonomicky efektivních řešení, která zahrnují účinnější techniky s potenciálem pro zlepšení ziskovosti.
  5. Identifikovat a zapojit do diskuze všechny relevantní zainteresované strany zabývající se otázkami pěstování rostlin a půdy. To vše v kontextu sociálního, environmentálního a ekonomického významu vytěžených sedimentů, pěstitelských školek a půdy jako takové.