Programem LIFE

Evropská unie financuje prostřednictvím programu LIFE nejrůznější projekty na ochranu životního prostředí a záchranu fauny a flory. Tento program byl zřízen v roce 1992 k financování projektů nejen v členských státech Unie, ale i v některých kandidátských a sousedních zemích.

Čtvrtá fáze programu, která se nazývá LIFE+ a je rozvržena na období 2007-2013. Disponuje rozpočtem ve výši 2 143 milionů eur. Alespoň 50 % z této částky při tom musí být vynaloženo na projekty ochrany přírody a biodiverzity. Zbylá částka jde na projekty v rámci environmentální politiky a osvěty o otázkách životního prostředí.

Projekty spadající do složky Příroda a biologická rozmanitost mají za cíl záchranu ohrožených druhů a přírodních stanovišť. Mají pomáhat v provádění směrnice na ochranu volně žijícího ptactva a směrnice na ochranu stanovišť. Slouží rovněž síti chráněných oblastí Natura 2000. Jedná se o pilotní projekty, které mají přispět k evropskému cíli zastavit ztrátu biodiverzity.

Do roku 2012 se z programu LIFE v rámci složky Příroda a biologická rozmanitost spolufinancovalo přes 1 000 projektů. Od roku 1992 tak přímo z programu poskytlo 1,5 miliard EUR a celkem se podařilo zmobilizovat přibližně 2,7 miliardy EUR.

V rámci projektů LIFE se například pomohlo při záchraně populací medvědů hnědých, tuleňů středomořských a či vlků obecných. Přes 400 ohrožených druhů uvedených ve směrnicích o ochraně volně žijícího ptactva a ochraně přírodních stanovišť (tedy více než třetina) byla středem pozornosti jednoho či několika projektů programu LIFE.

Program rovněž financoval přes 1 000 plánů řízení v rámci sítě Natura 2000. Jde o významné kroky v prevenci ztráty biodiverzity. V rámci jiných projektů vznikly druhové koridory a městská přírodní stanoviště, byla zavedena opatření k přizpůsobení se změnám klimatu, podpořily se ekosystémové služby a přispělo se ke zvýšení informovanosti podniků o významu biodiverzity. Přes 100 projektů financovaných z programu LIFE řešilo například invazivní cizí druhy a zaměřilo se na druhy, například na norka amerického, křídlatku japonskou a nepůvodní druhy raků.